Verslo kūrimo bei plėtojimo perspektyvų didinimas Telšių rajone

Projekto uždaviniai:

1. padėti naujoms besikuriančioms ir jaunoms (iki 5 metų) Telšių rajono smulkaus ir vidutinio verslo įmonėms, teikiant prioritetinės biuro patalpų nuomos, virtualaus biuro, salių nuomos, individualaus bei grupinio konsultavimo paslaugas;

2. organizuoti renginius verslo atstovams;

3. skatinti verslo bendradarbiavimo tinklo plėtrą telkiant asocijuotus narius, organizuojant verslo įmonių susitikimus bei plėtojant verslo centro partnerių tinklą.

Verslo centro veiklos tikslas – skatinti smulkaus ir vidutinio verslo plėtrą regione, sumažinti pradedančiųjų ir jau veikiančių SVV įmonių veiklos riziką, padėti inkubuojamiems ūkio subjektams konkuruoti rinkoje, kurti naujas darbo vietas, skatinti pažangių technologijų ir mokslo pasiekimų taikymą.

Verslo centras savo veikloje vadovaujasi įstaigos įstatais ir verslo centro Strateginiu veiklos planu 2022-2025 m. (pridedamas prie šio projekto).

Siekiant įgyvendinti projekto tikslus ir uždavinius numatoma įgyvendinti šias priemones:

1. Verslo informacijos, konsultavimo, mokymo, informacijos teikimo paslaugos.

Apima informavimo, konsultacijų ir mokymų paslaugų teikimą, susijusių su verslo pradžia nesteigiant įmonės, įmonės steigimu, mokesčių sistema, darbo teise, viešaisiais pirkimais, leidimais ir licencijomis, projektų valdymo, kokybės vadyba, žmogiškaisiais išteklias, partnerių paieška, klausimais.

2. Organizacinės paslaugos.

Įgyvendinant šį paketą bus surengti verslo informacijos sklaidos renginiai –10 vnt. Planuojama pravesti organizuojamus mokymus verslumui skatinti verslininkams aktualiomis temomis.

3. Bendrasis projekto valdymas.

Numatyta atlikti projekto administravimą, projekto ataskaitų rengimą, viešinimą. Projektas apima aukštos kokybės paslaugas, susijusias su verslo centro įmonių, asocijuotų narių telkimu, naujų produktų kūrimu, informacinių technologijų sprendimų diegimu, įmonių patekimu į naujas rinkas, įmonių dalyvavimu tarptautinėse programose.

Projekto veiklų sąnaudos apskaičiuotos įvertinus verslo centro darbuotojų darbo užmokestį bei kitus priklausančius mokesčius, informacinių leidinių, elektros ir ryšių paslaugų, biuro prekių ir medžiagų, šildymo ir elektros energijos, komunalinių ir kitų paslaugų, taikant priemonių sudėtingumo svertinius koeficientus.