Verslo kūrimo bei plėtojimo perspektyvų didinimas Telšių rajone

Verslo centras – įstaiga, kurianti palankias sąlygas verslo pradžiai Telšių rajone. Dalis visuomenės imasi verslo, neturėdami patyrimo, tinkamų sąlygų, todėl anksčiau arba vėliau tenka susidurti verslo vystymo sunkumais, įstatymų reglamentuojančių verslo ūkinę veiklą, painiava, sudėtinga situacija paskolų sistemoje. Verslo centras – konkreti verslo kūrimo pradžios ir skatinimo forma, kuri padeda smulkaus ir vidutinio verslo įmonėms, fiziniams asmenims vykdyti veiklą, gauti konsultacijas verslo pradžiai, lengvatinėmis sąlygomis nuomotis biuro ar gamybines patalpas, kurti naujas darbo vietas. Tokia verslo skatinimo forma telšiečiams, kurią verslo centras vykdo nuo 2000 metų yra reikalinga ir turi paklausą. Verslo centre kuriama palanki aplinka, skatinanti jaunų SVV įmonių vystymąsi, įmonėms ieškoma verslo finansavimo šaltinių, informuojama apie savivaldybės verslo rėmimo formas, kitus paramos teikimo būdus, tarpininkaujama ieškant verslo partnerių, verslui skirtų pramos formų.

Verslo centre įmonės turi galimybę dalyvauti ir gilinti žinias seminaruose, mokymuose, gauti kitą metodinę paramą. Šio projekto pagrindinis tikslas – tenkinti viešąjį interesą ir vykdyti visuomenei naudingą veiklą, užtikrinant verslo paslaugų prieinamumą verslo pradžiai, kurti sėkmingą paramos verslui aplinką. Teikiamų priemonių kompleksiškumas ir perspektyvumas skatins telšiečius užsiimti verslu, skatins išeiti iš šešėlinės verslo aplinkos, aktyviai bendradarbiauti su vietos verslo sektoriais, kurti naujas darbo vietas, mažinti bedarbystę.

Įtraukti ir skatinti Telšių verslo bendruomenę dalyvauti organizuojamuose mokymuose, seminaruose, darbinėse sesijose.

Verslo centro paskirtis ir veiklos sritis – padėti pradedančioms veiklą smulkioms, vidutinėms bei mažoms įmonėms plėtoti verslą, skatinti įmonių verslumą bei konkurencingumą, siekiant užtikrinti teikiamos paramos efektyvumą ir prieinamą kiekvienam tiek verslo subjektui, tiek ir vietos bendruomenės nariui.

Šio projekto veiklos skirstomos į kelias pagrindines kryptis:

1. pagalba naujoms besikuriančioms ir jaunoms (iki 5 metų) Telšių rajono smulkaus ir vidutinio verslo įmonėms;

2. renginių organizavimas verslo atstovams;

3. verslo bendradarbiavimo tinklo plėtros skatinimas.

Pagalba naujoms besikuriančioms ir jaunoms (iki 5 metų) Telšių rajono smulkaus ir vidutinio verslo įmonėms, bus teikiama suteikiant šias paslaugas pagal poreikį:

1. Biuro patalpų nuoma – verslo centrui nuosavybės teise priklausančių biuro arba gamybinių patalpų nuoma nuomininkui ne trumpesniam kaip 1 kalendorinio mėnesio laikotarpiui. Kartu su patalpų nuoma nuomininkui suteikiamos šios paslaugos: įmonės registracijos adresas, korespondencijos priėmimas, pastato apsaugos paslaugos, individualizuota vieta automobiliui parkuoti šalia pastato, automobilių aikštelės priežiūra, aprūpinamas higienos priemonėmis WC patalpose, reguliari patalpų priežiūra ir kosmetinis remontas pagal poreikį, neskaičiuojami mokesčiai už nuotekas ir vandenį (išskyrus nuomojamas patalpas, kuriose atskirai tiekiamas vanduo), dokumentų skenavimo paslaugos pagal poreikį.

2. Virtualaus biuro paslauga – įmonės registracijos adreso suteikimas verslo centre. Kartu su įmonės registracijos adresu suteikiamos kitos paslaugos, t.y. korespondencijos priėmimas, pasitarimo kambario / biuro patalpos nuoma iki 4 val. per mėnesį nemokamai, nuotolinės konferencijos ZOOM platformoje iki 4 valandų per mėnesį nemokamai.

3. Trumpalaikė patalpų nuoma – verslo centrui nuosavybės teise priklausančių negyvenamųjų patalpų (t.y. konferencijos / posėdžių salės, mokymų klasės, biuro kabineto) kartu su baldais nuoma fiziniam arba juridiniam asmeniui trumpesniam kaip 1 kalendorinio mėnesio laikotarpiui. Kartu su trumpalaike patalpų nuoma nuomininkui perduodamos švarios patalpos, suteikiama interneto prieiga, esant poreikiui – virdulys, rašymo lenta, dokumentų skenavimo paslaugos – nemokamai.

4. Konsultavimo paslaugos:

4.1. Finansininko (konsultanto) paslauga – iki 2 kartų nemokamai teikiamos konsultacijos įmonės teisinės formos parinkimo, apskaitos ir mokesčių klausimais. Besikuriančioms ir įsikūrusioms įmonėms paraiškų paramai gauti iš ES fondų, programų ir kt. finansavimo šaltinių, tinkamos programos parinkimo ir paraiškos pildymo konsultacijos.

4.2. Teisininko (verslo teisės) konsultanto paslauga – t.y. teisinės rizikos suvaldymas. Teisininkas iki 2 valandų nemokamai konsultuos verslo subjektus standartinių sutarčių, intelektinės nuosavybės, darbo, duomenų apsaugos teisės, klausimais.

4.3. Sąmatininko paslauga – jaunoms įmonėms iki 2 val. bus sudaromos sąmatos statybos ir remonto darbams, reikalingos dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, projektinio finansavimo veiklose, rengiant verslo planą ir pan.; taip pat bus teikiamos konsultacijos statybų bei remonto klausimais.

4.4. Verslo centro konsultanto paslauga – jaunos įmonės bus asmeniškai konsultuojamos verslo finansavimo paieškos galimybių, darbų saugos, verslo plano rengimo bei kitais klausimais; bus padedama sukontaktuoti su kitomis kompetentingomis įstaigomis pagal poreikį.

Renginių organizavimas verslo atstovams. Planuojami du masinio pobūdžio renginiai verslo atstovams:

1. Atvirų durų dienos renginys – renginio tikslas – pagal galimybes sutelti verslo įmones vienoje erdvėje, kurioje būtų viešinami jų kuriami produktai, paslaugos, dalijamasi kontaktais, užmezgami bendradarbiavimo tinklai, didinamas verslo centro žinomumas.

2. Žemaitijos verslo forumas – renginio tikslai – pristatyti ir maksimaliai išplatinti verslo bendruomenei parengtą Investicijų pritraukimo į Telšių rajoną galimybių studiją; pagerbti verslo atstovus apdovanojant už konkrečius pasiekimus 7 nominacijose.

Verslo bendradarbiavimo tinklo plėtros skatinimas bus vykdomas įgyvendinant šias priemones:

1. Verslo centro asocijuotų narių telkimas. Verslo centro asocijuoti nariai gali būti fiziniai arba juridiniai asmenys, kurių veikla yra susijusi su verslu. Asocijuoti nariai neturi balsavimo teisės, nedalyvauja visuotiniame dalininkų susirinkime, tačiau gauna verslo centro teikiamas paslaugas su nuolaida, pagal Visuotinio dalininkų susirinkimo protokole patvirtintus paslaugų įkainius. Taip pat asocijuoti nariai bus kviečiami į verslo centro organizuojamus renginius, seminarus, mokymus ir konferencijas; galės pateikti informaciją apie savo įmonės veiklą verslo centro tinklalapyje; gaus bendro pobūdžio informaciją apie kvietimus teikti projektines paraiškas bei kitas verslo finansavimo galimybes; galės išsinuomoti verslo centro automobilį.

2. Susitikimų / mokymų organizavimas – planuojama suoganizuoti 10 susitikimų / mokymų verslui aktualiomis temomis, t.y.: apie skelbiamus, planuojamus skelbti kvietimus dėl verslo finansavimo galimybių, APVA programas, rinkodaros, teisiniais, žiedinės ekonomikos klausimais.

3. Verslo centro bendradarbiavimo tinklų plėtojimas. Įgyvendinant šią priemonę planuojama:

3.1. užmegsti bendradarbiavimo ryšius su kituose rajonuose veikiančiomis verslo informacijos paslaugas teikiančiomis įmonėmis, asociacijomis;

3.2. plėtoti partnerių tinklus dalyvaujant kitose projektinėse veiklose;

3.3. plėtoti bendradarbiavimo tinklus, skatinant jaunimo verslumą.

Suorganizuoti mokymai:

 1. Žemaičių Kalvarijos Motiejaus Valančiaus „Verslumo gido“ būrelio mokinių susitikimas su Žemaitijos verslo centro verslininkais (2022-04-26).

 1. Seminaras Efektyvus finansų valdymas + asmeninė konsultacija“ (2022-05-11).

 2. Verslo pradmenys arba galimybė integruotis į darbo rinką (2022-04-12).

 3. Susitikimas su Europos tinklo atstovais (2022-06-06).

 4. Seminaras„90 minučių apie personalo valdymo inventorizaciją“ (2022-06-14).

 5. Mokymai „Laikas sau- meditacija“ (2022-06-24).

 6. Erasmus projekto „Verslumas“ dalyvių susitikimas su Žemaitijos verslo centro administracija ir vykdoma veikla.

 7. Valstybinės vartotojų teisių tarnybos seminaras verslui (2022-09 07).

 8. Konferencija „Vokiečių kalba <=> karjera“ (2022-10-20).

 9. Išvyka su Žemaitijos verslo centro bendruomene aplankant Klaipėdos miesto įmones. (2022-11-19).

 10. Išvyka su moksleiviais aplankant Šiaulių miesto įmones (2022-11-25).