Investicijų pritraukimo į Telšių rajoną didinimo praktika

Žemaitijos verslo centras plėtoja savo veiklas atliepdamas Telšių rajono Invsticijų pritraukimo į Telšių rajono galimybių studijos išvadas bei rekomendacijas.

Projekto tikslas – šiuo projektu siekiama įgalinti VšĮ Žemaitijos verslo centrą vykdyti investicijų pritraukimo į Telšių rajoną funkciją, padėti verslo įmonėms plėtoti jų veiklas, tarpininkaujant dėl reikalingų poreikių užtikrinimo bei teikiant aktualią, subendrintą informaciją.

Įtraukti ir skatinti Telšių verslo bendruomenę dalyvauti organizuojamuose mokymuose, seminaruose, darbinėse sesijose.

Telšių rajono savivaldybės materialinės investicijos – mažos, nors sparčiai pastaruoju metu išaugusios ir sukoncentruotos pramonės sektoriuje. Investicinė aplinka vertinama vidutiniškai, nes 2019 m. Lietuvos savivaldybių indekse Telšoių rajono savivaldybė pagal rodiklių grupę „investuotojui“ aplenkė 39 mažąsias savivaldybes, o „mokesčių“ srities reitinge – pateko į dešimtuką, tačiau vertinant „investicinės plėtros“ sritį, traktuojama, kad Telšių rajonui sunkiai sekasi pritraukti investicijas. Verslumo lygis Telšių rajone – prastesnis nei šalyje ir apskrityje. Verslo struktūroje sominuoja smulkaus ir vidutinio verslo sektorius, nors veikia ir keletas stambių šalies įmonių – dėstoma Investicijų pritraukimo į Telšių rajoną galimybių studijoje.

Atitinkamai buvo išanalizuotos vykdomos priemonės bei funkcijos ir pasiūlyta priskirti konkrečiai organizacijai atsakomybę dėl investicijų pritraukimo į Telšių rajoną.

Verslo įfunkcijos ir pasiūlyta priskirti konkrečiai organizacijai atsakomybę dėl investicijų pritraukimo į Telšių rajoną.

Verslo įmonių atstovai išsakė problemą dėl asmens, bendraujančio ir teikiančio informaciją versams, stokos.

Atliepiant įgarsintas problemas VšĮ Žemaitijos verslo centre bus dirbama investicijų pritraukimo į Telšių rajoną klausimu kryptingai:

1. Bus įsteigtas etatas, atsakingas už informacijos teikimą verslams vieno langelio principu. Šis darbuotojas bus tarpininkas tarp verslų ir savivaldos, analizuos rinkos situaciją, domėsis informacija apie tinkamus investicijoms žemės sklypus ir pastatus.

2. Bus organizuojami masiniai renginiai, telkiantys atstovus iš verslo struktūrų, didinant kontaktų pasikeitimo galimybes tarp verslų bei stiprinant ryšį tarp savivaldos ir verslo struktūrų. Šiuo atveju bus organizuojami forumai moteriškai lyuderių auditorijais, visiems rajone veikiantiems verslams bei padėkos vakaras.

3. Bus organizuojamos diskusijos ir problemų analizė, telkiant verslus į grupes bei pokalbių metu su atskirų verslų atstovais.

4. Bus dalyvaujama parodose ir taip pat bus organizuojama verslo kontaktų mugė.