KVIETIMAS

Grynųjų elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims (ir fiziniams asmenims, kurie elektromobilį naudos ūkinei veiklai) skatinimas 2022-06 Nr. MF-SM-EVJ01

KVIETIMO TERMINAS - 2022 m. birželio 2 d. 8.00 val. iki 2026 m. gruodžio 31 d. arba iki tol, kol pakaks lėšų.

Paraiškas subsidijai gauti galite teikti per informacinę sistemą APVIS adresu https://apvis.apva.lt/
Pareiškėjas, atsisakęs paramos ar pažeidęs Klimato kaitos programos reikalavimus neturi teisės kreiptis į Aplinkos projektų valdymo agentūrą dėl paramos iš Klimato kaitos programos lėšų skyrimo dvejus metus nuo galutinio sprendimo priėmimo.

KVIETIMO TIKSLAS - prisidėti prie nacionalinės klimato kaitos programos įgyvendinimo, mažinant išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį.

KVIETIMAS

Aplinkai palankių produktų arba technologijų prototipų kūrimas ir diegimas

KVIETIMO TERMINAS - 2024-03-31 17:00

Pagal Aprašą finansuojama veikla – aplinkai palankių produktų arba technologijų prototipų kūrimas ir diegimas (projekto metu vykdant nuo 6 iki 9 mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) etapą pagal Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašą veiklą).

Pareiškėjai- ne pramonės srityje veikiantys SVV subjektai, atitinkantys Aprašo 9 punkte nurodytus specialiuosius atrankos kriterijus. Vienas pareiškėjas pagal kvietimą, paskelbtą remiantis Aprašo nuostatomis, gali pateikti ne daugiau kaip vieną PĮP.

Finansavimas gali būti skiriamas pareiškėjams visose srityse, išskyrus Reglamento (ES) 2021/1058 7 straipsnio 1–6 dalyse nustatytus atvejus ir Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 1 straipsnio 1 dalyje išvardytus sektorius ir veiklas.

Finansavimas nėra skiriamas, jeigu pareiškėjai atitinka Aprašo punktuose Nr. 2.3. ir 2.4. nurodytus kriterijus.

Projektams keliami reikalavimai:

 • Projektų veiklų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 12 mėnesių nuo projekto sutarties pasirašymo dienos.

 • Projektų veiklos turi būti baigtos ne vėliau kaip iki 2025 m. gruodžio 31 d.

 • Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 50 000,00 (penkiasdešimt tūkstančių) eurų.

 • Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Netinkamos finansuoti išlaidos ir projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, turi būti finansuojamos projekto vykdytojo lėšomis.

 • Projektų veiklos negali būti finansuotos ar finansuojamos iš kitų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, kitų piniginių išteklių, kuriais disponuoja valstybė ir (ar) savivaldybės, ES fondų, kitų ES finansinės paramos priemonių ar kitos tarptautinės paramos lėšų ir kurioms apmokėti skyrus ES fondų investicijų lėšų jos būtų pripažintos tinkamomis finansuoti ir (arba) apmokėtos daugiau nei vieną kartą, įskaitant de minimis pagalbą.

 • Projektams taikomi visi PFSA išvardyti rodikliai. Projekto vykdytojui nepasiekus rodiklių reikšmių, nurodytų projekto sutartyje, taikomos Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių IV skyriaus penktojo skirsnio 171–178 punktų nuostatos.

 • Projektai turi atitikti bendruosius projekto atrankos kriterijus, nurodytus Taisyklių 2 priede.

 • Projektų komunikacijos ir informavimo veiksmai atliekami vadovaujantis Taisyklių VIII skyriaus 1 skirsnio nuostatomis.

 • Projekto finansuojamos veiklos pareiškėjo rizika gali būti pradėtos vykdyti nuo PĮP pateikimo administruojančiajai institucijai dienos.

Projekto veiklų įgyvendinimo terminai:

 • Projekto veiklos turi būti pradėtos vykdyti ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo projekto sutarties pasirašymo dienos.

 • Projekto finansuojamos veiklos negali būti pabaigtos vykdyti iki projekto sutarties su administruojančiąja institucija sudarymo.

 • Projekto finansuojamos veiklos turi būti pabaigtos vykdyti per 12 mėn. nuo projekto sutarties sudarymo dienos. Dėl objektyvių priežasčių, kurių projekto vykdytojas negalėjo numatyti PĮP pateikimo ir vertinimo metu, projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis gali būti pratęstas, vadovaujantis Taisyklių IV skyriaus 19 skirsnio nuostatomis, bet ne ilgiau nei iki 2025 m. gruodžio 31 d.

Projektams įgyvendinti skiriama iki 588 900 (penkių šimtų aštuoniasdešimt aštuonių tūkstančių devynių šimtų) Eur EGADP lėšų.

Visi su projekto įgyvendinimu susiję dokumentai turi būti saugomi Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių VIII skyriaus šeštajame skirsnyje nustatyta tvarka ir terminais, taip pat laikantis Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 6 straipsnio 4 punkte nustatyto termino. Visi su projekto įgyvendinimu susiję dokumentai saugomi 10 metų nuo paskutinės de minimis pagalbos suteikimo dienos.

KVIETIMAS

„Visai netaršių transporto priemonių gamybos skatinimas“

KVIETIMO TERMINAS - 2025-12-01 17:00

1. Pagal Aprašą finansuojamas taršių transporto priemonių (M2 ir M3 klasės) perdarymas (modifikavimas) į visai netaršias (M2 ir M3 klasės) elektra varomas transporto priemones (be vidaus degimo variklio, kurioje energija mechaniniam judesiui atlikti tiekiama tik iš elektros energijos kaupimo sistemos, kuri įkraunama iš išorės (toliau – perdarytos (modifikuotos) visai netaršios transporto priemonės).

2. Pagal Aprašą teikiamo finansavimo forma – dotacija.

3. Pagal Aprašą projektams įgyvendinti skiriama iki 2 040 000 (dviejų milijonų keturiasdešimt tūkstančių) eurų EGADP lėšų.

KVIETIMAS

Didinti energijos vartojimo efektyvumą pramonės įmonėse

KVIETIMO TERMINAS - 2024-04-16 17:00

2.2. Reikalavimai pareiškėjams:

2.2.1. Galimi pareiškėjai – pramonės įmonės.

2.2.2. Projekto partneriai negalimi.

2.2.3. Vienas pareiškėjas gali pateikti tik vieną PĮP, parengtą pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 1 priede pateiktą formą.

2.2.4. Finansavimas gali būti skiriamas pareiškėjams visose srityse, išskyrus Reglamento (ES) 2021/1058 7 straipsnio 1–6 dalyse nustatytus atvejus ir Reglamento (ES) Nr. 651/2014 1 straipsnio 2–5 dalyse ir 38 straipsnyje nustatytus apribojimus.

Remiama veikla: didinti EVE pramonės įmonėse (poveiklės – didinti EVE pramonės įmonėse (visa Lietuva) ir didinti EVE pramonės įmonėse (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas). Numatoma investuoti į EVE didinimą ir energijos vartojimo intensyvumo mažinimą, sudarant sąlygas pramonės įmonėms investuoti į naujausios ir aplinkai palankios įrangos ir technologinių sprendimų pritaikymą gamybos procesuose, užtikrinant šių gamybos procesų tęstinumą, t. y. reikiamos technologinės įrangos ir turimų technologinių ir pagalbinių procesų infrastruktūros atnaujinimą. Kai įmonė projekte planuoja keisti ir technologinius ir pagalbinius procesus, įmonė įsipareigoja išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį sumažinti 30 proc. nuo viso gamybos proceso (visų technologinių (pagrindinių) ir pagalbinių procesų). Kai įmonė planuoja keisti tik technologinį (pagrindinį) procesą, įmonė įsipareigoja sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį 30 proc. nuo viso technologinio proceso.

KVIETIMAS

NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra

KVIETIMO TERMINAS - liepos 31 d. 15:00 val.

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma – 29 860,00 Eur, (EURI lėšos) didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti – 29 860,00 Eur.

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma – 29 860,00 Eur EUR.

Remiamos veiklos: remiami projektai, skirti ne žemės ūkio sektoriaus NVO socialinio, bendruomeninio verslo kūrimui ir plėtrai kaimo vietovėse. Projektais siekiama kurti ir plėtoti vietos bendruomenei reikalingas paslaugas bei kitus verslus, didinančius kaimo vietovių patrauklumą bei skatinančias kaimo ekonomikos ir bendruomenių plėtrą. Remiamos įvairios bendruomeninės paslaugos susijusios su socialinės pagalbos savo bendruomenės nariams teikimu, bei įvairių bendruomeninių paslaugų kūrimu ir plėtra.

Tinkami vietos projektų vykdytojai: viešieji juridiniai asmenys. Paramos gavėjo pobūdis: nevyriausybinė organizacija (išskyrus VVG).

Nuorodos į kitus kvietimus:

ES investicijos

Telšių r. VVG

APVA

Inovacijų agentūra

Kultūros paveldas

SoPAS

ES fondų paramos įrankis

Garantijos

Paskolos

Kompensacijos

Rizikos kapitalas

Užimtumo tarnyba

Kiti pagalbos verslui įrankiai:

KVIETIMAS

"Žaliojo" vandenilio gamybos pajėgumų plėtra Nr. MF-EM-ŽVGP01

KVIETIMO TERMINAS - 2023-08-22 12:00

Finansuojami įrenginiai ar technologijos ir su jomis susijusi informacija

Pagal Aprašą subsidijai gauti tinkamomis finansuoti išlaidos laikomos įrangos ir įrenginių įsigijimo išlaidos, susijusios su Schemos projekto įgyvendinimu, išskyrus elektros energijos gamybos įrenginių įrengimo išlaidas, ir atitinkančios Aprašo 17 punkto ir Modernizavimo fondo projektų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr. 1059 „Dėl Modernizavimo fondo projektų atrankos komisijos sudarymo ir Modernizavimo fondo projektų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) reikalavimus. „Žaliojo“ vandenilio gamybos, saugojimo įrangos ir įrenginių įsigijimo tinkamos finansuoti išlaidos yra:
1. elektrolizeriai, įskaitant jų apkrovos apskaitos įrenginius;
2. kompresoriai;
3. elektros įvado įrengimas, įskaitant ir apskaitos skaitiklius;
4. jungiamieji vamzdynai, apskaitos įrenginiai ir kita papildoma įranga, reikalinga „žaliojo“ vandenilio perdavimui nuo gamybos iki vartojimo vietos;
5. laikinojo saugojimo įrenginiai ar laikinojo saugojimo įrenginio dalis, gebanti saugoti per 48 valandas pagaminto „žaliojo“ vandenilio kiekį. Jeigu įsigyjami laikinojo saugojimo įrenginiai ar laikinojo saugojimo įrenginio dalis geba saugoti didesnį nei per 48 valandas pagaminto „žaliojo“ vandenilio kiekį, tinkama finansuoti tik ta išlaidų už saugojimo įrenginį dalis, kuri skirta saugoti per 48 valandas pagaminto „žaliojo“ vandenilio kiekį;
6. pirmojo pramoninio naudojimo technologijų diegimo darbai (iki įrangos įvedimo į eksploataciją);
7. projektavimo, montavimo, statybos darbai.
Diegiama įranga ir (arba) įrenginiai, turi atitikti Tvarkos aprašo reikalavimus ir būti nauji (nenaudoti).

GALIMI PAREIŠKĖJAI - Lietuvoje registruoti juridiniai asmenys.