KVIETIMAS

Alternatyvaus kuro diegimas pramonės įmonėse Telšių regione

KVIETIMO TERMINAS - 2023 m. rugsėjo 18 d. 17:00 val.

Remiama veikla: alternatyvaus kuro diegimas pramonės įmonėse Kauno, Šiaulių ir Telšių regionuose. Siekiant sėkmingos pramonės įmonių transformacijos ir priklausomybės nuo iškastinio kuro naudojimo pramonės procesuose mažinimo, numatomos investicijos alternatyvaus kuro diegimui, pvz., iškastinio kuro katilų keitimas į atsinaujinančių energijos išteklių (toliau – AEI) šilumos siurblius (oras–vanduo, gruntas–vanduo, vanduo–vanduo, oras–oras), įrangos, gamybos procese naudojančios iškastinį kurą, keitimas AEI naudojančia įranga ir (ar) įrangą, varoma elektra ir pan., Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje (toliau – ES ATLPS) nedalyvaujančiose pramonės įmonėse, veikiančiose Kauno, Šiaulių ir Telšių regionuose.

Galimi pareiškėjai - ES ATPLS nedalyvaujančios pramonės įmonės.

Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projekto veiklai įgyvendinti

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma vienai įmonei yra 2 000 000,00 Eur. Kai pareiškėjas vykdo veiklą žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuose (išskyrus pirminės žuvininkystės ir akvakultūros sektorių) didžiausia galima finansavimo lėšų suma vienai įmonei 300 000,00 Eur.

Finansuojamoji dalis

Didžiausią galimą projekto finansuojamąją dalį sudaro iki 85 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Nuosavo įnašo dalis (jei taikoma)

Ne mažiau 15 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

KVIETIMAS

Ecoinovacijos (Privatus sektorius)

KVIETIMO TERMINAS - 2023-10-12 17:00

Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas pramonės įmonėms pagal pažangos priemonę

"Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos".

Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projekto veiklai įgyvendinti:

- AVS pagal tarptautinių standartų reikalavimus diegimui ir sertifikavimui didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma yra 5 000,00 eurų;

- gamybos technologinių auditų atlikimui didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma yra 12 000,00 eurų;

- ekologinio projektavimo veiklai didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma yra 15 000 eurų, kai ekologinis projektavimas taikomas vienam gaminiui arba keliems tos pačios rūšies gaminiams, iki 30 000 eurų, kai ekologinis projektavimas taikomas keliems skirtingiems gaminiams;

- ekologinio ženklinimo ir sertifikavimo veiklai didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma yra 33 000,00 eurų.

Finansuojamoji dalis - iki 50 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Nuosavo įnašo dalis - ne mažiau 50 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Norite sužinoti daugiau? Registruokitės į nuotolinius mokymus čia: https://us06web.zoom.us/.../WN_qNmxBJptSgu0rd6tVo7_Eg...

KVIETIMAS

Grynųjų elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims (ir fiziniams asmenims, kurie elektromobilį naudos ūkinei veiklai) skatinimas 2022-06 Nr. MF-SM-EVJ01

KVIETIMO TERMINAS - 2022 m. birželio 2 d. 8.00 val. iki 2026 m. gruodžio 31 d. arba iki tol, kol pakaks lėšų.

Paraiškas subsidijai gauti galite teikti per informacinę sistemą APVIS adresu https://apvis.apva.lt/
Pareiškėjas, atsisakęs paramos ar pažeidęs Klimato kaitos programos reikalavimus neturi teisės kreiptis į Aplinkos projektų valdymo agentūrą dėl paramos iš Klimato kaitos programos lėšų skyrimo dvejus metus nuo galutinio sprendimo priėmimo.

KVIETIMO TIKSLAS - prisidėti prie nacionalinės klimato kaitos programos įgyvendinimo, mažinant išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį.

KVIETIMAS

Privačių juridinių asmenų energijos vartojimo efektyvumo priemonių įgyvendinimas pagal energijos audito ataskaitas 2022-08 Nr. KK-AM-J03

KVIETIMO TERMINAS - 2023-07-31 17:00

Pareiškėjai - Lietuvos Respublikos teritorijoje registruoti ir jos teritorijoje veiklą vykdantys juridiniai asmenys, kurie yra galutiniai energijos vartotojai, t. y. įsigyja energiją galutiniam suvartojimui:

  • nedalyvauja Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje;

  • pagal Statistikos departamento ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (2 red.) įmonės nepriklausančios klasifikacijai C – apdirbamoji gamyba.

Svarbu! Paraiškos turėtų būti teikiamos tik gavus VšĮ Lietuvos energetikos agentūros energijos vartojimo audito kokybės patikros teigiamą išvadą.

KVIETIMO TIKSLAS - privačių juridinių asmenų energijos vartojimo efektyvumo priemonių įgyvendinimas.

KVIETIMAS

Kvietimas teikti paraiškas tvarkybos darbų finansavimui

KVIETIMO TERMINAS - Nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos darbų (paveldotvarkos) finansavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. ĮV-524 (2021 m. rugpjūčio 26 d. įsakymo Nr. ĮV-1009 redakcija) nustatyta tvarka finansavimo paraiškos teikiamos nuo rugsėjo 1 d. iki rugsėjo 30 d.

Aprašo nuostatos taikomos rengiant 3-jų metų Paveldotvarkos programą, kurią sudaro šios dalys:

1. Tvarkybos darbai saugomuose kultūros paveldo objektuose.

2. Tvarkybos darbai Piligrimų kelio kultūros paveldo objektų sąrašo objektuose (nuo 2023 metų Piligrimų kelio objektai perkeliami į programos Šventojo Sosto dalį).

3. Tvarkybos darbai Šventojo Sosto kultūros paveldo objektų sąrašo objektuose.

4. Taikomųjų mokslinių tyrimų, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ir kiti neatidėliotini darbai registriniuose kultūros paveldo objektuose.

Paraiškas gali teikti paskelbtų valstybės saugomais ir į Kultūros vertybių registrą įrašytų (registrinių) nacionalinio ir regioninio lygmens kultūros paveldo objektų valdytojai. Paraiškos teikiamos per Kultūros paveldo departamento (toliau – Departamentas) elektroninių paslaugų informacinę sistemą (KPEPIS) www.kpepis.lt.

Pareiškėju negali būti asmuo, jau gaunantis valstybės finansavimą tiems patiems tvarkybos darbams atlikti iš kitų finansavimo šaltinių.

PRIORITETAS - Telšių apskrityje - istorinių miestelių statiniai ir mediniai dvarai.

KVIETIMAS

InoBranda

KVIETIMO TERMINAS - 2023-11-13 17:00

Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projekto veiklai įgyvendinti - 2 000 000,00 Eur

Finansuojamoji dalis:

Iki 80 proc. * nuo tinkamų finansuoti išlaidų sumos taikomiesiems moksliniams tyrimams;

Iki 60 proc. * nuo tinkamų finansuoti išlaidų sumos eksperimentinei plėtrai;

Iki 85 proc. nuo tinkamų finansuoti išlaidų patentavimui ir veikloms, susijusioms su projekto įgyvendinimo metu sukurto produkto parengimu rinkai.

*Pagalbos intensyvumas gali būti padidintas iki 80 proc. tinkamų finansuoti išlaidų:

10 procentinių punktų vidutinėms įmonėms ir 20 procentinių punktų labai mažoms ir mažoms įmonėms;

iki 15 procentinių punktų padidinama už veiksmingą bendradarbiavimą, jei tenkinamos Reglamento (ES) Nr. 651/2014 25 straipsnio 6 dalies b punkto i papunktyje nurodytos sąlygos.

Nuosavo įnašo dalis (jei taikoma)

Ne mažiau 50 proc.* nuo tinkamų finansuoti išlaidų sumos taikomiesiems moksliniams tyrimams;

Ne mažiau 75 proc.* nuo tinkamų finansuoti išlaidų sumos eksperimentinei plėtrai;

Ne mažiau 15 proc. nuo tinkamų finansuoti išlaidų patentavimui ir veikloms, susijusioms su projekto įgyvendinimo metu sukurto produkto parengimu rinkai.

*Pagalbos intensyvumas gali būti padidintas iki 80 proc. tinkamų finansuoti išlaidų:

10 procentinių punktų vidutinėms įmonėms ir 20 procentinių punktų labai mažoms ir mažoms įmonėms;

15 procentinių punktų padidinama už veiksmingą bendradarbiavimą, jei tenkinamos Reglamento (ES) Nr. 651/2014 25 straipsnio 6 dalies b punkto i papunktyje nurodytos sąlygos.

Pagal PFSA remiama veikla – inovacijų pasiūlos skatinimas: naujų APV produktų kūrimas ir sąlygų tyrėjams dalyvauti įmonių MTEP veiklose sudarymas, intelektinės nuosavybės, ankstyvosios sukurtų naujų produktų bandomosios gamybos skatinimas, parengimas rinkai (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas), t. y. investuojama į naujų APV produktų kūrimo veiklas, kuriose kūrimas suprantamas kaip MTEP veiklos, užbaigiamos gaminių, paslaugų ar procesų prototipų sukūrimu. Taip pat sudaromos sąlygos tyrėjams dalyvauti įmonių MTEP veiklose juos įdarbinant, skatinama intelektinė nuosavybė, ankstyvoji sukurtų naujų produktų bandomoji gamyba (projekto metu sukurto produkto bandomoji partija, išbandyta galutinė versija), produkto parengimas rinkai.

KVIETIMAS

NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra

KVIETIMO TERMINAS - liepos 31 d. 15:00 val.

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma – 29 860,00 Eur, (EURI lėšos) didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti – 29 860,00 Eur.

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma – 29 860,00 Eur EUR.

Remiamos veiklos: remiami projektai, skirti ne žemės ūkio sektoriaus NVO socialinio, bendruomeninio verslo kūrimui ir plėtrai kaimo vietovėse. Projektais siekiama kurti ir plėtoti vietos bendruomenei reikalingas paslaugas bei kitus verslus, didinančius kaimo vietovių patrauklumą bei skatinančias kaimo ekonomikos ir bendruomenių plėtrą. Remiamos įvairios bendruomeninės paslaugos susijusios su socialinės pagalbos savo bendruomenės nariams teikimu, bei įvairių bendruomeninių paslaugų kūrimu ir plėtra.

Tinkami vietos projektų vykdytojai: viešieji juridiniai asmenys. Paramos gavėjo pobūdis: nevyriausybinė organizacija (išskyrus VVG).

Nuorodos į kitus kvietimus:

ES investicijos

Telšių r. VVG

APVA

Inovacijų agentūra

Kultūros paveldas

SoPAS

ES fondų paramos įrankis

Garantijos

Paskolos

Kompensacijos

Rizikos kapitalas

Užimtumo tarnyba

Kiti pagalbos verslui įrankiai:

KVIETIMAS

"Žaliojo" vandenilio gamybos pajėgumų plėtra Nr. MF-EM-ŽVGP01

KVIETIMO TERMINAS - 2023-08-22 12:00

Finansuojami įrenginiai ar technologijos ir su jomis susijusi informacija

Pagal Aprašą subsidijai gauti tinkamomis finansuoti išlaidos laikomos įrangos ir įrenginių įsigijimo išlaidos, susijusios su Schemos projekto įgyvendinimu, išskyrus elektros energijos gamybos įrenginių įrengimo išlaidas, ir atitinkančios Aprašo 17 punkto ir Modernizavimo fondo projektų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr. 1059 „Dėl Modernizavimo fondo projektų atrankos komisijos sudarymo ir Modernizavimo fondo projektų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) reikalavimus. „Žaliojo“ vandenilio gamybos, saugojimo įrangos ir įrenginių įsigijimo tinkamos finansuoti išlaidos yra:
1. elektrolizeriai, įskaitant jų apkrovos apskaitos įrenginius;
2. kompresoriai;
3. elektros įvado įrengimas, įskaitant ir apskaitos skaitiklius;
4. jungiamieji vamzdynai, apskaitos įrenginiai ir kita papildoma įranga, reikalinga „žaliojo“ vandenilio perdavimui nuo gamybos iki vartojimo vietos;
5. laikinojo saugojimo įrenginiai ar laikinojo saugojimo įrenginio dalis, gebanti saugoti per 48 valandas pagaminto „žaliojo“ vandenilio kiekį. Jeigu įsigyjami laikinojo saugojimo įrenginiai ar laikinojo saugojimo įrenginio dalis geba saugoti didesnį nei per 48 valandas pagaminto „žaliojo“ vandenilio kiekį, tinkama finansuoti tik ta išlaidų už saugojimo įrenginį dalis, kuri skirta saugoti per 48 valandas pagaminto „žaliojo“ vandenilio kiekį;
6. pirmojo pramoninio naudojimo technologijų diegimo darbai (iki įrangos įvedimo į eksploataciją);
7. projektavimo, montavimo, statybos darbai.
Diegiama įranga ir (arba) įrenginiai, turi atitikti Tvarkos aprašo reikalavimus ir būti nauji (nenaudoti).

GALIMI PAREIŠKĖJAI - Lietuvoje registruoti juridiniai asmenys.